2004 Kurt Nilsen - A Part Of Me

A Part Of Me

Der Hobbit singt wieder...
  • Leserwertung: Punkt
  • Redaktionswertung: 2 Punkte
2003 Kurt Nilsen - 1

1

World Idol, Hobbit oder Bon Jovi?
  • Leserwertung: Punkt
  • Redaktionswertung: 2 Punkte
2003