2014 Peter Piek - Cut Out The Dying Stuff

Cut Out The Dying Stuff

Eine gute Alternative zum Retortenpop der TV-Anstalten.
  • Leserwertung: 4 Punkt
  • Redaktionswertung: 3 Punkte
2010 Peter Piek - I Paint It On A Wall

I Paint It On A Wall

Singender Gummiball? Hamster auf Acid?
  • Leserwertung: Punkt
  • Redaktionswertung: 2 Punkte
2008